Verslag 1 Jaar SPB Nijeberkoop

IMPRESSIE VAN DE BIJZONDERE DORPSAVOND OP MAANDAG 18 NOVEMBER 2019

Bewoners van Nijeberkoop zijn door het bestuur van de Stichting Plaatselijk Belang uitgenodigd voor deze bijzondere dorpsavond in Boszicht, om te horen wat er door de dit jaar opgerichte Stichting in 2019 is gerealiseerd, inclusief een financiële verantwoording. Ongeveer 40 bewoners verschenen deze avond, dus een geweldige opkomst.

Een PowerPoint-presentatie, toegelicht door voorzitter Gerben But, gaf in vogelvlucht een beeld van de activiteiten van het afgelopen jaar. Kern van dit betoog was het samen met bewoners vorm geven aan deze activiteiten en vooral de onderlinge verbinding in het dorp versterken. Dit kan het bestuur van het PB niet alleen, dus tevens de oproep aan de bewoners om te komen met ideeën, wensen en initiatieven, die het PB kan faciliteren (financieel ondersteunen, meedenken, meehelpen) om ze ook daadwerkelijk te realiseren. Foto’s van deze avond vind u hier

Voor de financiering van initiatieven is PB afhankelijk van gelden, die via donateurs/vrienden (PB heeft immers – nu het een stichting is geworden – geen leden meer) of via subsidies van fondsen binnen komen. Daarom is het verzoek aan de dorpsbewoners om “vriend van het SPB” te worden. Stichting PB heeft pas 33 donateurs, terwijl de vereniging PB 74 betalende leden had).

Na deze presentatie was er ruimte voor vragen en opmerkingen. Jasper Helmantel (eigenaar van Cruydt-Hoeck Wilde plantenzaden kwekerij) gaf aan dat hij voor de dorpsbewoners bereid is om in het voorjaar van 2020 een rondleiding over zijn bedrijf te organiseren.
Er werd door het bestuur ook nog verwezen naar de informatie in de Dorpsomroeper en de website www.nijeberkoop.nl.

Richard van Pelt, Mariska Slot en Ids Toxopeus van Boeren in het Bos (BIHB) waren op de bijzondere dorpsavond aanwezig om uitleg te geven over hun bedrijf. Met een PowerPoint-presentatie gaf Richard een toelichting hoe de bedrijfsvoering van BIHB werkt, en hoe de vestiging op het landgoed Boschhoeve tot stand is gekomen. Hoewel er vanaf de zomer al veel is gerealiseerd moet er ook nog wel veel gebeuren (ook ten aanzien van de verbetering van de gebouwen).

Ook werd uitleg gegeven over de uitgebreide veestapel in de gevarieerde gras/bos omgeving, met daar tussen het openbare (met klaphekjes toegankelijke) wandelpad op de route Egypte – Frankrijk.

Zie ook de website boereninhetbos Daar is nog veel meer te lezen over de opzet van BIHB en kun je je abonneren op een nieuwsbrief met actuele informatie. Ook Richard en Mariska boden aan om in het voorjaar 2020 op hun terrein een rondleiding te verzorgen voor dorpsbewoners.

Na afloop van de presentaties was er ruim de gelegenheid om na te praten en ideeën uit te wisselen, en daar werd volop gebruik van gemaakt. En zo werd het dus een enorm gezellige dorpsavond.
(Tekst: Secretaris SPB  Fotos: Ton Smakman )